หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
 
 
   
    ทำเนียบมัสยิด  อายะห์ที่ ทำเนียบมัสยิดประจำจังหวัดระนอง

ทำเนียบมัสยิดประจำจังหวัดระนอง

 ลำดับ ชื่อมัสยิด

เลขที่

ทะเบียน 

 สถานที่ตั้ง อิหม่าม  บิหลั่น คอเต็บ 
 1  อะเรอดวน
(อัสริดวาน)
 2  ต.เขานิเวศน์
อ.เมืองระนอง
นายทนงศักดิ์  โชติพันธ์รุจิวงศ์ นายยาโก๊บ  มฤคชัยกุล นายอับดุลอะนิล  นิเทศน์พัฒนา 
 2  อัลฟาอีซีน  หมู่ 3 ต.หงาว
อ.เมืองระนอง
นายมะเล็บ  หมาดหลี  นายบุญกิจ  ระย้า  นายดุเส็น  ขุนภักดี
 3 อูบูดียะห์  หมู่ 4 ต.ปากน้ำ
อ.เมืองระนอง 
นายอาหมัด  อุเสน  นายมะนาแส  กอตอ  นายรักกรี  อุเสน 
 4  อิสลาฟียะห์ 10  หมู่ 3 ต.ปากน้ำ
อ.เมืองระนอง 
นายนพรัตน์  นาวาลอย  นายอับดลจอนี  ไชยสิน  นายก้อเล็ม  อุ่นเรือน 
 5 อัลฟรุกอน  32  หมู่ 3 ต.ปากน้ำ
อ.เมืองระนอง 
นายอับดุลฮาลีม  ไชยสิน นายเด็น  ไชยสิน นายโสบ  ไชยสิน
 6  ดารูลญันน๊ะฮ์  14 หมู่ 4 ต.หงาว
อ.เมืองระนอง 
นายสมาน  อินตัน  นายก้าหรีม  ขุนพล  นายบู  เสมสัน 
 7  ญันนาตุนนาอีม 15  หมู่ 4 ต.บางริ้น
อ.เมืองระนอง 
นายมนูญ  นิลใบ  นายสะมาอีน  วงศ์กันยา  นายอุดร  วงศ์กันยา 
 8  นู้ร่นอีหม่าน 17  หมู่ 7 ต.ราชกรูด
อ.เมืองระนอง 
นายอู้เส้น  สุดจิตร  นายก้อเหล็น  มุ้งกุ้ง  นายกอเดร  กล้าศึก 
 9  ดะว้าตุลมุสลีมีน 18  หมู่ 7 ต.ราชกรูด
อ.เมืองระนอง 
นายย่าโกบ  ขุนข้าง  นายมะแอน  โศรกสันต์ นายหมาด  กล้าศึก
 10  อัลวาริสซุนนะฮ์ 22  หมู่ 2 ต.หงาว
อ.เมืองระนอง 
นายนิกร  ภักดี  นายเกริกกฤต  พลายพล  นายอนุชาติ  มะเดช 
 11  อัลนูร 27  206/15 ถ.ท่าเมือง
ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง 
นายก้าหรีม  สุดจิตร  นายฮาฟีช  สะกานดา  นายอิสมาอีล  นิเทศน์พัฒนา 
 12  ดารุลมุตตากีน 31  ม.8 ต.ราชกรูด
อ.เมืองระนอง 
 นายอีซา  วาเฮ็ด นายจีรศักดิ์  สุดจิตร  นายอับดลล๊ะ  หัสจักร 
 13  บางเบน
(ก้อมารียะห์)
หมู่ 2 ต.ม่วงกลวง
อ.กะเปอร์ 
 นายเสนาะ  กลันตัน นายดลหยา  หมานจิตร  นายร่าหม่าน  หมานจิตร 
 14  เราะห์ม๊ะห์ หมู่ 3 ต.ม่วงกลวง
อ.กะเปอร์  
นายดลหล้า  คำเส็น  นายอัยยูบ  หมานจิตร 
 15  เอี๊ยะซาน หมู่ 4 ต.ม่วงกลวง
อ.กะเปอร์ 
นายอุเส็น  คงลุด  นายประดิษฐ์  วาหะรักษ์  นายเกษม  กล้าศึก 
 16 ซีลาฮุดดีน  13  หมู่ 1 ต.บางหิน
อ.กะเปอร์ 
นายก้อหนี  สำนัก  นายเหตุ  สุขสำราญ  นายมะเส็น  อ้าหลี 
 17  นูรุลดีน 16  หมู่ 2 ต.บางหิน
อ.กะเปอร์  
นายอับดุลเลาะห์  กล้าศึก  นายดลล้า  กล้าศึก นายประสิทธิ์  สมหวัง 
 18  มูห้ำมะดีย๊ะฮ์ 21 หมู่ 8 ต.กะเปอร์
อ.กะเปอร์ 
นายอ้าหมาด  อาจหาญ  นายอาทร  หลงหล้า นายดลหล่อ  ใบราหมาน 
 19  กามาลุดดีน 20  หมู่ 2 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายปกปะราหวี  สาลี นายอัลติคลาส  ห๊ะหรับ  นายไล้หมาด  อบเชย 
 20  นูรุ้ลบะฮ์รี 23  หมู่ 4 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายดอเลาะห์  เก็มกาเฆ็ม  นายสมพร  อบรม  นายไสว  อีหมั่น 
 21  อัลอีหม่าน  23  หมู่ 1 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
นายก้อหนี  หมานจิตร  นายวิศณุ  หมานจิตร  นายอดิเรก  อินตัน 
 22  อัตเตาฟีกีย๊ะห์ หมู่ 3 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายย่าโกบ  อินตัน  นายก้อหนี  สาลี นายหยาด  เขน็ดพืช 
 23  ม่อห้ำมาดูร หมู่ 2 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
นายแสวง  พูนทรัพย์  นายจรัญ  นะลุเก็ม  นายสาหลี  บุตรแขก
 24  ซอล้าฮุดดีน 9 หมู่ 1 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
 นายอ้าหรีด  สุดจิตร นายดนร่าหม่าน  อินตัน 
 25  เราฎอตุลยัณนะฮ์ 11  หมู่ 5 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายอารีฝีน  มาโนชน์  นายราตรี  โคกเคียน  นายฮาชิ  ยาลาแน 
 26  มีนันยันน๊ะ 12  หมู่ 3 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
นายอ้าหมีน  อาจหาญ   นายอู้หมาด  วารีศรี  นายอิบรอเหม  คงยศ 
 27  นูรุลยันนะ 19 หมู่ 6 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายยูโสบ  โส๊ะอ้น  นายสมศักดิ์  ร่าหม่าน  นายรอศักดิ์  ร่าหม่าน 
 28  ดารุตเตาฟิก 24  หมู่ 3 ต.กำพวน
อ.สุขสำราญ 
นายสอเฟตร  กำพวน  นายหัสบุลเหลาะ  กำพวน  นายมุสตาฟะ  หะยีโซ๊ะ 
 29  มิฟตาฮุนญันนะห์ 26  หมู่ 4 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
นายเหล็ม  กล้าศึก  นายดลห่าเฉ็ม  เรียบร้อย  นายหม่อห้ำหมาด  ขุนติ้ง 
 30  นูรุ้ลอิสลาม 28  28 หมู่ 6 ต.นาคา
อ.สุขสำราญ 
นายสมาน  พันชัง   นายจารึก  ภักดี นายดลร่าหมาน  เวชศาสตร์
 31  นูรลฮีดาย๊ะห์ 29 หมู่ 7 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ นายอับดลร่าหมาน  เด่นมาลัย  นายอภิฎัส  เรียบร้อย นายโซ๊ะ  วาจิ
 32  มิสบาฮุดดีน 30 หมู่ 4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ นายเริงชัย  อินตัน  นายยุรนันท์  หมานจิตร นายซุลกิฟลี  มาโนชน์
 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.