หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

ระเบียนกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘

________________

                    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ซึ่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                    ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘"

                    ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

                    ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก

                    (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๒๕

                    (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

                    (๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

                    ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้

                    "เงินทุนอุดหนุนการศึกษา" หมายความว่า เงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนดี มีความประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากผู้ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

                    "จังหวัดชายแดนภาคใต้" หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล

                    ข้อ  ๕  เงินทุนอุดหนุนการศึกษาตามระเบียบนี้ เป็นเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

                    ข้อ  ๖  ผู้ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

                    (๑)  มัสัญชาติไทย

                    (๒)  นับถือศาสนาอิสลาม

                    (๓)  เกิดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันประกาศรับสมัคร

                    (๔)  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน้อยสามปีติดต่อกันนับถึงวันประกาศรับสมัคร และเป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    (๕)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีระยะเวลาศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าวติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ภาคการศึกษา มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                    (๖)  เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

                    (๗)  ไม่เคยถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใด

                    (๘)  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ก่อน

                    ข้อ  ๗  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศและรับสมัคร การให้เงินทุนอุดหนุนการศึกษา เมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว

 

                    ข้อ  ๘  ผู้ประสงค์ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้ยื่นใบสมัครต่อนายอำเภอท้องที่ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษามีภูมิลำเนาอยู่ เมื่อนายอำเภอตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อ ๖ แล้ว รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกำหนดเวลาตามประกาศรับสมัคร

                    ข้อ  ๙  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมรายชื่อผู้ขอรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา โดยเรียงลำดับผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนแล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทย

                    ข้อ  ๑๐  ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียน ความประพฤติ และฐานะของบิดามารดาหรือผู้ปกครองพร้อมความเห็นของจังหวัด แล้วประกาศผลการคัดเลือก

                    ข้อ  ๑๑  ให้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นปีไป ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร โดยจ่ายให้ผู้ที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี และผู้ที่ศึกษาทางสังคมศาสตร์ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

                    ข้อ  ๑๒  นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องแจ้งผลการศึกษาด้วยตนเอง ให้กรรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแจ้งการสำเร็จการศึกษาด้วย โดยแสดงหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ภายในสิบห้าวันนับจากวันประกาศผลการศึกษา

                    ข้อ  ๑๓  นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษามีสิทธิได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ตั้งแต่ปีที่ ๑ จนสำเร็จการศึกษา เว้นแต่หมดสิทธิการรับทุนตามข้อ ๑๔ ของระเบียบนี้

                    ข้อ  ๑๔  นักศึกษาผู้ที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาหมดสิทธิรับทุนดังต่อไปนี้

                    (๑)  ตาย

                    (๒)  ลาออกหรือเปลี่ยนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย

                    (๓)  ถูกคัดชื่อออก

                    (๔)  พักการศึกษาเป็นเวลาตั้งแต่ ๑ ปีการศึกษาขึ้นไป

                    ข้อ  ๑๕  นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาจะต้องทำสัญญาต่อทางราชการโดยมีผู้ค้ำประกันว่า

                    (๑)  กรณีเรียนไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากลาออกระหว่างการศึกษาหรือถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษา ถูกพักการศึกษา จะต้องชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนต่อทางราชการเป็นจำนวนสองเท่าของทุนอุดหนุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีไม่สำเร็จการศึกษาเพราะถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ไม่ต้องชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไป

 

                    (๒)  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะยินยอมกลับไปปฏิบัติราชการในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ถ้าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะยินยอมชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนต่อทางราชการเป็นจำนวนสองเท่าของทุนอุดหนุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีที่ทางราชการไม่ต้องการ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาถึงแก่ความตาย หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ต้องชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไป

                    กรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษายินยอมกลับไปปฏิบัติราชการแต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาต่อทางราชการตามส่วนของระยะเวลาที่มิได้กลับเข้าปฏิบัติราชการ

                   การชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืน หรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

                   ข้อ  ๑๖  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

พลอากาศเอก  คงศักดิ์  วันทนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.