หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

อิหม่าม  คอเต็บ  และบิหลั่น  (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.  ๒๕๕๒

______________

                    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕ (ลน)/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                    ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น

 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒"

                    ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

                    ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าตอบแทนตำแหน่ง

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ท้ายระเบียบนี้แทน

 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                    ชวรัตน์   ชาญวีรกูล

                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

                    บัญชีอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า

ตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ตำแหน่ง อัตรา/เดือน
ก.  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  
        (๑)  จังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ ๑๐๑ แห่งขึ้นไป ๓,๕๐๐  บาท
           (๒)  จังหวัดขนาดกลาง ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ ๕๑ ถึง ๑๐๐ แห่ง ๒,๗๐๐  บาท
        (๓)  จังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ จังหวัดที่มีมัสยิดไม่เกิน ๕๐ แห่ง ๑,๙๐๐  บาท
ข.  อิหม่าม ๑,๒๐๐  บาท
ค.  คอเต็บ ๑,๐๐๐  บาท
ง.  บิหลั่น ๑,๐๐๐  บาท

 

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.