หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล

วัน เดือน ปี เกิด : 6 มีนาคม 2490
อาย: 63 ปี
สถานที่เกิด : ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ : 25 ซอยควนสันติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การศึกษา : สถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดสงขลาและปัตตานี


ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน)
 • รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประธานคณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
 • ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

ตำแหน่งในอดีต

 • สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543 )
 • คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ
 • คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
 • ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
 • ประธานคณะทำงานปรับปรุงยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม
 • กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์
 • คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะกรรมการส่งเสริม วิทยาลัยอิสลามยะลา
 • คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การศึกษาดูงาน

 • ประเทศซาอุดิอารเบีย
 • ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 • ประเทศจอร์แดน
 • ประเทศบรูไน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศอินโดนีเซีย
 • กรุงอาบูดาบี, ดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • มณฑลอันฮุย, ซินเกียง, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประเทศอังกฤษ
 • ประเทศเกาหลี
 • ประเทศฮ่องกง
 • ประเทศมาเลเซีย
 • ประเทศสิงคโปร์
 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.