ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน 2560

เนื่องจากเป็นวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน