คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอชื่นชมรัฐบาลไทยในการตัดสินใจในครั้งนี้ !

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอชื่นชมรัฐบาลไทยในการตัดสินใจในครั้งนี้ !

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติลงคะแนน “ประณาม” การตัดสินใจของ ทรัมป์ ที่ประกาศรับรองเมืองเยรูซาเล็ม ว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล โดยมี 128 ประเทศประณามการตัดสินใจของทรัมป์ แค่ 9 ประเทศที่เห็นชอบ และอีก 35 ประเทศงดออกเสียง ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประณามการตัดสินใจของทรัมป์