• ธันวาคม
    7
    2560

    โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

    ลงทะเบียน