• ข่าวสาร

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ฝ่ายกิจการฮาลาลเรื่อง ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 19,20/2561)