• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Mae Sariang, Mae Sariang, Mae Hong Son, 58110   -