• Seminar

 • January
  11
  2019

  โคงรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

  Register
 • November
  30
  2018

  โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561

  Register
 • October
  17
  2018

  โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561

  Register
 • May
  10
  2018

  Registration for people who are interested in Halal application.

  Register
 • February
  15
  2018

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานสากลให้กัล SMEs และวิสาหกิจชุมชน

  Register
 • December
  7
  2017

  โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

  Register
 • March
  27
  2017

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

  Register