• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Ngam, In Buri, Sing Buri, 16110   -