• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Ra-ngaeng, Sikhoraphum, Surin, 32110   -