• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Si Wichian, Nam Yuen, Ubon Ratchathani, 34206   -