• ข่าวสาร

การใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

"การใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม"
เอกสารส่วนบุคคลของนักศึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผุู้นำศาสนายุคใหม่" รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

http://www.skthai.org/private_folder/download/IDIL_01_2560.pdf