• ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุกท่าน

ขณะนี้วีซ่าของนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยฯแล้ว และทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้นำพาสปอร์ตของนักศึกษาไปประทับตราวีซาที่สถานทูตอียิปต์แล้ว คาดว่าจะได้รับพาสปอร์ตคืนภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ส่วนกำหนดการเดินทางทางสำนักจุฬาราชมนตรียังไม่ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยฯ เมื่อทางสำนักจุฬาราชมนตรีทราบกำหนดการเดินทางแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที จึงขอให้นักเศึกษาเตรียมพร้อมในการเดินทาง

หมายเหตุ : กรณีที่ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ไม่อนุเคราะห์ตั๋วเครื่องบินให้กับนักศึกษา สำนักจุฬาราชมนตรีจะดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบิน โดยให้นักเรียนโอนหรือนำเงินจำนวน 18,000 บาท ให้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีภายในกำหนดเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ต้องการให้นักศึกษาทั้งหมดเดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกัน เพื่อเจ้าหน้าที่หอพักของมหาวิทยาลัยฯ จะได้ทำเรื่องนักศึกษาทั้งหมดเข้าหอพัก