• ข่าวสาร

ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 15,16,17,18/2561)

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ฝ่ายกิจการฮาลาล