• Seminar

การอบรม "หลักสูตรการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในประเทศ”

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Nakhon Sawan

Trainer

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Detail

ระบบลงทะเบียน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล ปี 2564

การอบรม "หลักสูตรการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในประเทศ”

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

Register

Libpy Captcha 1.0
Enter the characters shown in the image.
Show another code.