• Seminar

การอบรม "หลักสูตรการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในประเทศ”

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Nakhon Sawan

Trainer

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Detail

ระบบลงทะเบียน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาล ปี 2564

การอบรม "หลักสูตรการรับรองฮาลาลและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในประเทศ”

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

Register

Libpy Captcha 1.0
Enter the characters shown in the image.
Show another code.

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ