• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Tum, Si Maha Phot, Prachin Buri, 25140   -