แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM)

แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล กรณีว่าจ้างผลิต (OEM)