เกี่ยวกับ กอท.

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540

ประกอบด้วย

 1. จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการ
 2. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัดๆละ 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี
 3. กรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดังนี้

ดำเนินกิจกรรมการบริการหลักๆ ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
 2. ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
 3. แปลเอกสารภาษาอังกฤษและอาหรับ
 4. รับรองเอกสาร
 5. รับรองการสมรส
 6. รับรองการเป็นมุสลิมหรือการรับอิสลาม
 7. ตอบปัญหาศาสนา
 8. เผยแผ่ศาสนาอิสลาม ทางวารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ
 9. วินิจฉัยไกล่เกลี่ย/ตัดสินข้อพิพาทระหว่างองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 10. ดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ