ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2561/2018

รายละเอียดทุนการศึกษา

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2561/2018

ด้วยทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อตกลงจากองค์กรศาสนา Muhammadiyah และ Nahdlatul Ulama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้มีคุณสมบัติเพื่อศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah University, Ahmad Dahlan University, Islam Sultan Agung University, Nahdlatul Ulama Islamic University of Jepara, Universitas Djuanda Bogor เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยและเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภททุนการศึกษา : ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
2. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 ต้องมีสัญชาติไทย
3.2 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย 
3.3 ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
3.4 ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด
3.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน. )
3.6 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
3.7. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
3.8 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย หรือภาษาอาหรับ พอใช้ได้
3.9 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3.10 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย
3.11 ผู้สมัครต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักรไทย
4. หลักฐานการรับสมัคร 
4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา 
4.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.3 สำเนาบัตรประชาชน 
4.4 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) 
4.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
4.6 สำเนาใบชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Payment) 
4.7 รูปถ่าย 1 รูป 
* หากผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) และใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม

ดาวน์โหลดใบประกาศทุนประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561/2018 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1-aJvmFbuz5toZDbzDJ5Fnm53Qf4b0ALt/view

ใบสมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/N01WkIxz1pQbrfYt2

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983657805218401&id=1832696490314534

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ้ค : ชมรมพัฒนาพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย-Medat หรือเว็บไซต์ : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนขอทุนการศึกษา

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ