• คณะกรรมการ กอท.

คณะกรรมการ กอท.

จุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

  จุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอรุณ บุญชม

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายประสาน ศรีเจริญ

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอนันต์ วันแอเลาะ

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนนทบุรี
 • นายสวาป เผ่าประทาน

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายแวดือราแม มะมิงจิ

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายเบิ้ม ปาทาน

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนครสววรค์
 • นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่
 • นายไพศาล อับดุลลอ

  รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดระยอง

เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก

รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • นายอนุมัติ อาหมัด

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอิบรอเหม อาดำ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสตูล
 • นายณรงค์เดช สุขจันทร์

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดอ่างทอง
 • นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดพังงา
 • นายประสาร บุญส่ง

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเพชรบุรี
 • ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดภูเก็ต
 • นายสมาน อาดัม

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดตราด
 • นายสมศักดิ์ เมดาน

  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอนันต์ แสงบำรุง

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดขอนแก่น
 • นายเอกลักษณ์ ดุลล่า

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดชลบุรี
 • นายเนติพล สกุลชาห์

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสงขลา
 • นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายลือชา แดนมัดตาม

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดราชบุรี
 • นายชัชวาลย์ รุจิพรรณ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงราย
 • นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดลพบุรี
 • นายไพศาล พรหมยงค์

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสมุทรปราการ
 • นายมนชัย โซ๊ะเฮง

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นายยูซบ แสงศรี

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดชุมพร
 • นายประยูร แสงมาน

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดสระบุรี
 • นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายทรงศักดิ์ หมานจิตร

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดระนอง
 • นายสมเดช ขยันการ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดกระบี่
 • นายมาโนช พันธ์ฉลาด

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมชาย หวังสวัสดิ์

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนครนายก
 • นายมูฮำหมัด พันธุ์ดนตรี

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายอูมา แมะ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดปัตตานี
 • นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดนราธิวาส
 • นายอาหะมะ ตูหยง

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดยะลา
 • นายสุรินทร์ วรรณา

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดตาก
 • นายสมคิด รุ่งโรจน์

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมัค หีมโตะเตะ

  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ผู้แทนคณะกรรมการฯ จังหวัดพัทลุง