• คณะกรรมการ กอท.

คณะกรรมการ กอท.

ประธานกรรมการ

 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

  ประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรี

รองประธานกรรมการ

 • นายอรุณ บุญชม

  รองประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายสมาน มาลีพันธุ์

  รองประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายอนันต์ วันแอเลาะ

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. นนทบุรี
 • นายแวดือราแม มะมิงจิ

  รองประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

  รองประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรีคัดเลือก
 • นายกรียา กิจจารักษ์

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. นครศรีธรรมราช
 • นายเบิ้ม ปาทาน

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. นครสวรรค์
 • นายอรุณ อีซอ

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. ฉะเชิงเทรา
 • นายสุริยา อร่ามวงศ์

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. แม่ฮ่องสอน
 • นายสวาป เผ่าประทาน

  รองประธานกรรมการ
  ผู้แทน กอจ. ประจวบคีรีขันธ์

กรรมการ

 • พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่

  กรรมการ
  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายสมาน อาดัม

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายไชยา สกุลชาห์

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายประสาร บุญส่ง

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายสมนึก เหมประพันธ์

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายอนุมัติ อาหมัด

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • นายเสรี ล้ำประเสริฐ

  กรรมการ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล
 • นายประสิทธิ์ เพชรทองคำ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายการเงิน/พัสดุและแผนงาน
 • นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายทะเบียนและสถิติ
 • ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา
 • นายอิบรอเหม อาดำ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายกิจการฮัจย์
 • นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลศอมัด

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ และกิจการอาเซี่ยน
 • นายไพศาล อับดุลลอ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
 • นายวีระ หัดหมัด

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี
 • ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายยาเสพติด
 • นายอาหะหมัด ขามเทศทอง

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายนิติการ
 • นายไพศาล พรหมยงค์

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์
 • ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ

  กรรมการ
  ประธานฝ่ายประสานงาน
 • นายกะหนี ซาชา

  กรรมการ
 • นายอนันต์ แสงบำรุง

  กรรมการ
 • นายวิชาญ เรืองจินดา

  กรรมการ
 • นายอะหมัด อายุเคน

  กรรมการ
 • นายดำรง กะลำคาร

  กรรมการ
 • นายมูฮำหมัด อุสาหะ

  กรรมการ
 • นายชัชวาล รุจิพรรณ

  กรรมการ
 • นายอับดุลหาลีม ล่าเต๊ะ

  กรรมการ
 • นายมะสอและ วาเด็ง

  กรรมการ
 • นายอูมา แมะ

  กรรมการ
 • นายเกชา เปลี่ยนวิถี

  กรรมการ
 • นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ

  กรรมการ
 • นายเอกลักษณ์ ดุลล่า

  กรรมการ
 • นายเกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ

  กรรมการ
 • นายทรงศักดิ์ หมานจิตร

  กรรมการ
 • นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย

  กรรมการ
 • นายสรธรรม จินดา

  กรรมการ
 • ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

  กรรมการ
 • นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ

  กรรมการ
 • นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

  กรรมการ
 • นายณรงค์เดช สุขจันทร์

  กรรมการ
 • นายณรงค์ ขันทนิตย์

  กรรมการ
 • นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

  กรรมการ