• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

เจ้าพระยาบวรราชนายก
(เฉกอะหะหมัด)

เป็นชาวเปอร์เซียเป็นมุสลิมนิกายชีอะต์ อิสนาอะซะรี ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2045 - 2170) และต่อมาถึงรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173 - 2198) กรุงศรีอยุธยา