• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(แก้ว)

เป็นหลานของเจ้าพระยาบวรราชนายก ได้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2225) กรุงศรีอยุธยา