• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(สน)

พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในสมัยพระเจ้าบรมโกศ เป็นบุตรของเจ้าพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) พี่ชายของพระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) ได้เข้ารับราชการตั้งแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศในตำแหน่ง“ หลวงศรียศ” ในกรมท่าขวาและได้รับเลื่อนเป็นพระยาจุฬาราชมนตรีเมื่ออาของท่านคือพระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) ได้ถึงแก่กรรมลงไม่มีหลักฐานปรากฏว่าท่านพระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เสียชีวิตเมื่อใด