• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(สน)

เป็นบุตรของเจ้าพระยาศรีไสยหาญณรงค์ (ยี) ในสายสกุลของท่านเฉกอะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้าอยู่บรมโกศ (พ.ศ.2275 - 2301) กรุงศรีอยุธยา