• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(เถื่อน - มุฮัมมัดกาซิม)

พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน - มุฮัมมัดกาซิม) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว