• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(น้อย - มุฮัมมัดบาเกร)

พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย - มุฮัมมัดบาเกร) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว