• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์
(ซัมซุดดีน มุสตาฟา)

จุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซัมซุดดีน มุสตาฟา) เป็นมุสลิมนิกายซุนนีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล (พ.ศ. 2488 - 2490)