• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์
(อิสมาแอล ยะห์ยาวี)

จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) เป็นมุสลิมนิกายสุนนีคนที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2490 – 2524