มัสยิดยามาอาตนอิสลาม (บ้านหนองจิก)


ม.9 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170   081-5399767


 


ประวัติความเป็นมามัสยิด

                มัสยิดยามาอาตนอิสลาม (บ้านหนองจิก) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 69 ปี มีจำนวน 203 ครอบครัว มีสัปปุรุษชาย 394 คน หญิง 354 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 748 คน การบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยเฉพาะอิหม่าม ดำเนินไปตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 37 คือ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แนะนำให้สัปบุรุษประจำมัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและกฎหมาย อำนวยความสะดวกให้แก่มุสลิมในการประกอบศาสนกิจ และสั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจำมัสยิด มัสยิดยามาอาตนอิสลาม (บ้านหนองจิก) มีการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติ มีโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งได้ตั้งข้ึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ชื่อ โรงเรียนดารุสซอลิฮีน เพื่อเปิดสอนฟัรดูอีนตามหลักสูตรของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเปิดสอนชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 110 คน และครูผู้สอน จำนวน 4 คน


                   ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/SNI0045.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ