มัสยิดดารุสซอลีฮีน (สุเหร่าเขียวไร่เสธ์)


หมู่ที่ 10 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140   061-8488156 


  ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -