ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2561 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับนักศึกษาต่างช

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2561
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2018 โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่รัฐบาลตุรกีมอบแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
ผู้สนใจสมารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/