การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช