การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ