ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 20 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน 
- กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษโดย นายราชัน รุจิพันธ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย 
- บรรยายเรื่อง “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ข้อบังคับและแนวทางการปฏิบัติการขอรับรองฮาลาล” โดยนายเสรี ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
- บรรยายเรื่อง “แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล” โดยนายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการฝ่ายกิจการฮาลาล 
- บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฮาลาลและรูปแบบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านผู้บริโภค” โดย นายณรงค์เดช สุขจันทร์ ฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
- บรรยายเรื่อง “แนวทางการขอรับรองฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการของสำงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย” โดย และมีการตอบข้อซักถามให้แก่ผู้มาอบรม 
ณ โรงแรมกรีนวิว เพลส อ.แม่สาย จ.เชียงราย