คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561

คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439