คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561

คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ที่ 1/2561
เรื่อง แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439