คำสั่งคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

คำสั่งคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่ 1/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย