ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 5/2561

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย