ประกาศจุฬาราชมนตรีวันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 
ตรงกับวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561