การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมประจำเดือนกุมพาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลอง 9 กรุงเทพฯ  โดยเนื้อหาของเรื่องเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้
พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของฝ่ายกิจการฮาลาล
พิจารณาให้ความเห็นชอบทำหนังสือถึงสถานทูต กรณีประธานนาธิบดีสหรัฐเอมริกาคำสั่งไม่ให้มุสลิมเข้าประเทศ
พิจารณาให้ความเห็นชอบทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการยกเลิกมติ ครม. เกี่ยวกับการมอบให้บริษัทการบินไทยเป็นผู้ขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์แต่เพียวผู้เดียว
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรมการอิสลามประจำมัสยิด 
    -มัสยิดนูรุซซุนนะฮฺ จังหวัดสิงห์บุรี
    -มัสยิดญันนะตุ้ลมุอฺมินีน จังหวัดกำแพงเพชร
พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งมัสยิดอัลฮายาต จัวหวัดมหาสารคาม
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี