โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

โรงแรมอัล มีรอช ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

ฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

กำหนดการ

โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอัล มีรอช ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

                        - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดยนายสมชาย  ดิเจริญ นักวิชาการฝ่ายกิจการฮาลาล

                        - กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยพล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามปห่งประเทศไทย

                        - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนายเสรี  ล้ำประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามปห่งประเทศไทย

                        - เปิดการสัมมนา โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพรเทพ การศัพท์)

                        - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                   กระทรวง อุตสาหกรรม

                        - พิธีแจกเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2560 โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพรเทพ  การศัพท์)

10.30-11.00 น. ประธานเปิดงานเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาล พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-11.45 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "ผู้ประกอบการ SMEs / วิสาหกิจชุมชน ภายใต้ความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม                                กับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย" โดย ผู้นำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม (นางยุพรัตน์  ศตวิริยะ)

11.45-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด

13.15-14.30 น. บรรยายเรื่อง "มาตรฐานฮาลาลตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2558 และการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล                            ที่ ถูกต้อง" โดยฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น. ตอบข้อซักถาม ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่