โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานสากลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

วิทยากร

ฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานสากลให้กัล SMEs และวิสาหกิจชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

08.00-09.00 น. - ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-09.30 น. - พิธีเปิดการอบรม อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

                        - กล่าวรายงานโครงการ

                        - กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

09.30-10.30 น. บรรยาย เรื่อง "ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ข้อบังคับและแนวทาง

                        การปฏิบัติการขอรับฮาลาล" โดย ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45- 12.15 น. บรรายายเรื่อง "แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล" โดย ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล

                          คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

12.15-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลาววัน

13.30-14.30 น. บรรยายเรื่อง "ความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฮาลาลและรูปแบบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านผู้บริโภค"

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.45 น. บรรยายเรื่อง "แนวทางการรับรองฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา"

                        โดยผู้แทยจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

15.45-16.00 น. ตอบข้อซักถาม/ปิดการสัมมนา

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่