โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

โรงแรมอัญชลีน่า รามคำแหง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง กรุงมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเอกสาร

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด

                            นายสมหมาย  ดิเจริญ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

                            กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษโดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 นายจารุพันธ์  จารโยภาส

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่

                            บรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ณรงค์  ขันทนิตย์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเตรียมความพร้อม SME สู่มาตรฐานฮาลาล”

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.20 น. ถาม – ตอบ เรื่องการรับรองฮาลาลการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดย อาจารย์สมาน  อาดัม

                           รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

                           อาจารย์เสรี  ล้ำประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายกานต์  หงน้อย

                           นักวิชาการฝ่ายกิจการฮาลาล

12.20 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45 น. กิจกรรมกลุ่ม โดยฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

15.45 – 16.00 น. ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่