โครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมโรงแรมสตาร์เลล์บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมือง นครราชสีมา

วิทยากร

โดย สกอท สกอจ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

กําหการ

โครงกรอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจั ประจํปี 2561

08.00 - 08.30 .       ลงะเบียน

08.30 - 09.00 .       พิธีกรกล่าวต้อนรับและดำาเนินรายการตลอดานตัวแทนอัญเชิญ

                                พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านและพิธีปิ

09.00 - 10.00 .      บรรยายเรื่ ระบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฮาลาลประเทศไทย"

                               - โครงสร้างการดำเนินกิจการฮาลาลประเศไทย

                             - ข้อบังคับ สกอ. เรื่องการดำเนินการตรวจรับรองสถานประกอบการ

                                      การตรวจผลิตภฑ์และ ค่าธรรมเนียม .. 2559

                              - ข้กําหนดการตรรับรองกระบวนการผลิตผลิตภฑ์ฮาลาล .. 2559

                              - ข้กำหนดแนวทาฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรอฮาลา

                              - การใช้เครื่องหมายบนผลิภัณฑ์และบรรจุภัฑ์ .. 2559

                              - ขั้นตอนการขอรับรองฮาลา (ต่ออายุและขอใหม่)

                             วิทยกร โด สกอ.  สกอจ.

10.00 - 11.00 .      บรรยายเรื่อง "กลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย

                            เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก"

                            - ตลาดอาหารฮาลาลต่างประเทศและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

                            - ขั้นตอนการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังต่างประเทศและข้อระวังเกี่ยวกับ

                               การกีดกันทางการค้า

                           - การสร้างค่านิยมและประโยชน์ของการมีการรับรองฮาลาล

                           - ตัวอย่างหน่วยงานรับรองฮาลาลจากต่างประเทศ

                           วิทยากร โดย สกอท สกอจ

11.00 - 11.15 น.       รับประทานอาหารว่าง

11.15 - 12.15 น.        ฝึกปฏิบัติเรื่อง โอกาส ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ในการ

                                  ดําเนินงานด้านกิจการฮาลาล ของประเทศไทย

                                   - หัวใจสําคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสําคัญ

                                  - แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน

                                 - โอกาสและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในการดำเนิน

                                    การผลิตภัณฑ์ฮาลาล

                                - รับฟัง ปัญหา เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกิจการฮาลาล จากผู้ประกอบการ

                                - รับฟังข้อเสนอแนะด้านกิจการฮาลาลจากผู้ประกอบการ

                               - ฝึกปฏิบัติ โดย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

12.15 - 13.15 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 - 14.15 น.       บรรยายเรื่อง "มาตรฐานฮาลาลในการผลิตผลิตภัณฑ์และ

                                 การบริการที่เกี่ยวข้อง"

                               - ความสําคัญของมาตรฐานในความหมายทั่วไปและมาตรฐานฮาลาล

                               - จุดเริ่มต้นของ CODEX  STANDARD ที่เน้นความสำคัญของฮาลาล

                               - การพัฒนามาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย

                               - สาระสําคัญของมาตรฐานอาหารฮาลาลตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร

                              - ความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่คุณค่ากับห่วงโซ่อุปทานอาหารฮาลาล

                               วิทยากร โดย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

14.15 – 15.15 น.        บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกัน

                                   และ รับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล"

                                 - หลักการและการดําเนินงานระบบ HAL-Q

                                - ข้อกําหนดของระบบการมาตรฐาน HAL-Q

                                - การวิเคราะห์อันตรายด้านหะรอมและการควบคุมจุดวิกฤตหะรอม

                               - การกําหนดมาตรการป้องกนอันตรายทางดานหะรอม

                               - การประยุกต์ใช้สบู่ดินเพื่อการชําระล้าง

                        วิทยากร โดย ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

15.15 - 15.30 น.          รับประทานอาหารว่างและละหมาดอัศริ

15.30 - 16.30 น.          บรรยายเรื่อง วัตถุดิบและสารเคมีต้องระวังและการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบผลิตภณฑ์ฮาลาล

            - วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง

            - กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในอาหารฮาลาล

            •      การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน

            •      การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน

            •      การทดสอบปริมาณเอทธิลแอลกอฮอล์

            •      การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร

            - 6 ขั้นตอนง่ายๆ ขอรบบริการทดสอบตัวอย่าง

            - ข้อแนะนําในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบ

            - ความกาวหน้าของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

            - การใช้ประโยชน์จาก E-number และ H number

            วิทยากร โดย ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก

16.30 – 17.00  พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่