โคงรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

ณ ห้องประชุมโรงแรมภูแก้ว แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

วิทยากร

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

กำหนดการ

โคงรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ปี 2562

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมโรงแรมภูแก้ว แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

08.00 - 09.00 ลงะเบียนรับเอกสาร

09.00 - 09.30 พิธีเปิดการอบรม

                           อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

                           กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาโดย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

กล่าวเปิดงานโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ ประเทศไทย

09.30 - 10.45 .  บรรยายเรื่ ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ

                           บริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558"

                           โดย อ.เสรี ล้ำประเสริฐ เลขานุการฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.

10.45 - 11.00 กรับประทานอาหารว่าง / ชมบูธแสดงสินค้า SME

11.00 - 11.00 น.                รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00 น.                บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล

                           โดย อ.สมศักดิ์ ซูโอ๊ะ หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.

12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมบูธแสดงสินค้า SME

13.00 - 14.00 น.       บรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดฮาลาลโลก"

                                 โดย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอึตสาหกรรม

14.00 – 14.15 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมบูธแสดงสินค้า SME

14.15 - 15.15 น.         บรรยายเรื่อง “ระบบคุณภาพฮาลาลเพื่อการควบคุมมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรม  SMEs

                                  โดย ผู้แทนฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.

15.15 - 16.15 น.          บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของเครื่องหมายรับรองฮาลาลและรูปแบบของการ  คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านผู้บริโภค

                                   โดย อ.ณรงค์เดช สุขจันทร์ ฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล สกอท.

16.1516.30 น.  ตอบข้อซักถาม / ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ลงทะเบียน

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่