• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(นาม - มุฮัมมัดตะกี)

เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว