• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระยาจุฬาราชมนตรี
(สิน - กุลาฮูเซ็น)

พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน - กุลาฮูเซ็น) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว