• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

พระจุฬาราชมนตรี
(สอน อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว